Waarom is assetmanagement zo belangrijk?

Asset management

Minder nieuwbouw en meer aandacht voor bestaande gebouwen en wegen is een gevolg van het afnemen van beschikbare financiële middelen van overheden. Het inkrimpen van overheden zoals gemeenten en provinciën zorgt ervoor dat de focus is verschoven van nieuw naar het beheren van de reeds bestaande openbare ruimte en infrastructuur. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om juist die kosten zo efficiënt mogelijk te beheersen. Kosteneffectief beheer met een mooi woord. De openbare ruimte en de infrastructuur, de wegen in een bepaald gebied, vormen de assets van bijvoorbeeld de gemeente. Die assets goed monitoren en daarbij de prestaties, de risico’s en de daarbij behorende kosten beheersen en met elkaar in een goed evenwicht brengen noemen we assetmanagement. Assetmanagement is van levensbelang om te behouden wat er is.

Wie doet wat?

We hebben geconstateerd dat assetmanagement van groot belang is, maar wie zitten er allemaal in dat management? En hoe is de rolverdeling? Allereerst is daar de eigenaar van de openbare ruimte, de Asset Owner. Dan is daar de beheerder, de Asset Manager en als laatste de uitvoerder of dienstverlener, de Service Provider. De Asset Owner bepaalt natuurlijk waar de openbare ruimte of de infrastructuur aan moet voldoen binnen welke grenzen. Hier brengt de Asset Manager de problemen en eventuele risico’s duidelijk in kaart en stelt hij een managementplan op met daarin de beheersmaatregelen. Het daadwerkelijk uitvoerende beheer en niet te vergeten het onderhoud van de infrastructuur en de openbare ruimte ligt bij de Service Provider.

Durf

CROW is het kennisplatform van Nederland op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren. CROW heeft in 2013 een onderzoek gedaan naar assetmanagement bij decentrale overheden. Veel organisaties zien het nut en daarmee ook de waarde van de methode in, maar de geplande invoering verloopt bij vele moeizaam. Ze hebben de gereedschappen niet in huis of ze durven er nog niet mee te gaan werken. Samenwerken wordt steeds belangrijker. CROW doet er alles aan om noodzakelijke kennisontwikkeling en kennisuitwisseling gestroomlijnd te laten plaatsvinden. Zodat dan de durf ontstaat om in te stappen en actie te gaan ondernemen. Overheden moeten samen met de hen omringende partijen, de Asset Managers en de Service Providers, kennis verzamelen. En vervolgens die kennis vastleggen, met elkaar delen en verbeteren.

iAMPro staat voor infrastructuur AssetManagement Professional

Eén van de bouwstenen van CROW is het iAMPro-portaal, waar Asset Owners, Asset Managers en Service Providers kennis en instrumenten vinden die ze kunnen toepassen in het assetmanagement. Je kunt hierbij denken aan de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte, het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) en de Systematiek Wegbeheer belangrijke bouwstenen.
Assetmanagement helpt overheden, beheerders, uitvoerders en dienstverleners bij het professioneel beheren van de openbare ruimte en infrastructuur. CROW ondersteunt je hierbij door:

  • kennisproducten en instrumenten te ontwikkelen die nodig zijn bij goed assetmanagement
  • het cursusaanbod af te stemmen op deze methode
  • het kennisportaal iAMPro te faciliteren

Assetmanagement geeft je duidelijkheid in de levenscyclus van assets. Wat zijn de assets in het geval van overheden? De assets van jouw organisatie zijn de mensen, de middelen en de processen. CROW heeft verschillende kennismodules ontwikkeld om huidige thema’s zoals duurzaamheid, klimaat en vergrijzing een plaats te geven in het beheer, het management, van de openbare ruimte. Assetmanagement is de toekomst van beheer van de openbare ruimte. Assetmanagement helpt uitstekend om nieuwe inzichten te krijgen en om straks klaar te zijn voor de toekomst. Werkzaamheden in de openbare ruimte straks op een andere manier te doen. Waar ben jij? Waar sta jij en waar staat je organisatie met betrekking tot professioneel beheer?

Leave a Reply

Your email address will not be published.